Monday, December 14, 2009

وجود یا نیاز؟

"برای کسی که احتیاج دارد به چیزی تعظیم کند و به ستایش بپردازد چه فرقی می‌کرد که اسمش چه باشد. کافی بود که مردم چیزی داشته باشند که برای او به دعا و نماز و ستایش بپردازند!"
(نگاهی به تاریخ جهان - جلد اول/ جواهر لعل نهرو/ ترجمه محمود تفضلی/ موسسه انتشارات امیرکبیر/ چاپ هفتم 1361/ ص150)

1 comment:

  1. کتاب بسیار جالبی است. در دوران جوانی با شوری عجیب همه‌اش را خواندم و بس چیز آموختم. افسوس که هر پنیج جلدش را طعمه‌ی آتش کردند از ترس ساواکی که طعمه را گرفته بود و

    ReplyDelete